TÌNH THẦY TRÒ

                     Kính quý Thầy Cô – Các bạn Gia Đình Lại Giang:
                                    Hôm nay, 21 tháng 12 năm 2017
Anh Diệp mạnh Lang đã tổng kết số tiền giúp Thầy Trần Đình Du
và cựu học sinh Trần Thị Minh Nguyệt – Về trận bão ở Nha Trang
                      Số tiền tổng kết:
     Gởi đợt 01: $1830.00             Gởi đợt 02: $180.00
Gởi Thầy Du :$1610.00  – Em gái Thầy Du là cô Nguyệt: $400.00
BAN VẬN ĐỘNG CÓ LỜI CÁM ƠN TOÀN THỂ QUÝ VỊ ĐÃ KỊP THỜ ĐÁP ỨNG LỜI KÊU GỌI CẤP BÁCH ĐẶC BIỆT NẦY.
  Số tiền do Thầy/Cô,cựu học sinh và thân hữu của
Nhóm GĐLG đóng góp đã kết toán ngày 21/12/2017 với
tổng số là $ 1850, đã được chuyển về Thầy TĐ Du trong
ngày với chi tiết sau:
Thầy Trần Đình Du đã ký nhận số tiền $1830.00
                                          MỚI NHẬN 3 CHECK BỔ TÚC
1 Gs Phạm văn Song/Cô N Cầm            $  50.
2 Gs Trần thị Thu Hà.                                      50.
3 Tom Võ                                                          200.
4 Lê anh Dũng.                                                  50.
5 Nguyễn trọng Khiêm.                                  50.
6 Huỳnh phi Hổ.                                                50.
7 Diệp mạnh Lang.                                          50.
8 Đoàn nhật Tăng/Nhẫn.                                30.
9 Võ thị Thanh Thuỳ.                                      30.
10 Trương thị Tạo/ Quế.                                50.
11  Nguyễn thị Trúc Hà.                                  50.
12 Trần thi Ngọc Mai.                                    100.
13 Trần thị Ngọc Yến.                                      30.
14 Gs Phan viết Hưng/Cô Ái.                        30.
15 Trần minh Triết.                                        100
16 Nguyễn thị Dục/Thanh.                            50.
17 Phan thanh Hùng.                                      50.
18 Nguyễn hữu Cúc.                                      50.
19 Nguyễn thị Sang/Kỳ.                                50.
20 Võ ngọc Uyễn.                                            50.
21 Đoàn Phước.                                              30.
22 Gs Vũ trọng Hoằng/Cô Hương.          100.
23 Nguyễn thị Trinh.                                      50.
24 Trần quý Cảnh.                                          50.
25 Hoàng đôn Đệ.                                          50.
26 Bs Nguyễn chí Vỹ.                                    200.
27 Nguyễn thị Duyên.                                  100.
28 Nguyễn thanh Thảo.                                50.
29 Phan thanh Quán.                                    50.
                                                                ————-
                                Tổng cọng.                  $ 1850
–  Ngày 21/12/2017 Chuyển về thầy TĐ Du ở Diên Khánh
    Nha Trang số tiền $ 1830 + $27 lệ phí
– Số tiền $ 1830 sẽ được trích ra $400 giao cho Trần thị
    Minh Nguyệt ( Em ruột thầy Du cũng là bạn cùng lớp
    với chúng tôi và ở gần thầy Du cũng gặp khó khăn vì
    thiên tai.)
                              Phiếu gởi tiền

Leave a Reply