Lễ Tiễn Trương Thế Phiệt

Thầy cô Và anh chị em đại diện Gia Đình Lại Giang tiển đưa BS Trương Thế Phiệt đến nơi an nghĩ.
Mất đi một người bạn từng là rường cột Lại Giang – Ôi Thương tiếc vô cùng!

Leave a Reply