Vui với Vợ Chồng Nguyễn Đình Tùng

 

  • n0033
  • n0031
  • n0029
  • n0028
  • n023
  • n_0035
  • n_0034
  • n_0024

vợ Chồng Nguyễn Đình Tùng từ San Jose xuôi Nam ghé qua Little Saigon, một số ACE Gia Đình Lại Giang cùng học với Tùng đón tiếp vui sum hợp tại nhà hàng Mỹ Nguyễn trưa ngày 17 tháng 11 năm 2014

Leave a Reply